Qui định mới của Chính phủ về chống thư rác

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 05/10/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2012 của Chính phủ về chống thư rác.

Đọc tiếp

Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 03/10/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Đọc tiếp

Luật Xử lý Vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 02/7/2012, Chủ tịch nước đã công bố Luật Biển Việt Nam của Quốc hội, số 15/2012/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/ 6/2012.

Đọc tiếp

Qui định mới về chức năng và hoạt động của thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Việt Nam (Ảnh minh họa từ Interner)

Ngày 09/02/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2012/NĐ-CP về việc quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Đọc tiếp

Sửa đổi, bổ sung một số qui định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

Ngày 02/02/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

Đọc tiếp

Sửa đổi, bổ sung một số qui định tại các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Ngày 01/02/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

Đọc tiếp

Qui định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Ngày 19/01/2012, Liên bộ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Đọc tiếp