Quy định mới về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Hình ảnh từ Internet (chỉ có tính chất minh họa)

Hình ảnh từ Internet (chỉ có tính chất minh họa)

Ngày 11/11/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo đó, Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm các quy định về Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với các dự án có xây dựng công trình); Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm các quy định về đầu tư tại Việt Nam như không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định; lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm các quy định về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, kinh doanh; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm các quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) và hợp đồng hợp tác công tư (PPP) như: Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án theo quy định; Lập hồ sơ quyết toán giá trị công trình hoàn thành không đúng quy định; chuyển giao công trình không đúng quy định; lập, thẩm tra các nội dung trong Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch đấu thầu như: Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu không đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định; Phê duyệt kế hoạch đấu thầu không đầy đủ nội dung theo quy định; Phê duyệt hình thức hợp đồng, phương thức đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu; Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định; chia quy mô các gói thầu không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu về tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án dẫn đến làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm các quy định về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu như: Không tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước khi phê duyệt; phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không đúng thẩm quyền theo quy định; nêu các điều kiện tiên quyết để loại bỏ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không phù hợp với quy định, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu; nêu các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu; phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không phù hợp với kế hoạch đấu thầu được duyệt về hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

%d bloggers like this: