Quy định mới trong thủ tục Tái Thẩm, giám đốc thẩm trong Luật tố tụng dân sự

Hình ảnh từ Internet (Chỉ có tính chất minh họa)

Hình ảnh từ Internet (Chỉ có tính chất minh họa)

Ngày 15/10/2013, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán.

Theo đó, từ 02/12/2013, Đơn đề nghị của cá nhân yêu cầu xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm phải đảm bảo các yêu cầu: Đương sự đề nghị là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc phải nộp kèm theo bản phô tô giấy tờ tùy thân của họ; đương sự đề nghị là cơ quan, tổ chức, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu

Tòa án, Viện kiểm sát không có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị nêu trên có thể xác nhận ngày nhận đơn vào đơn và chuyển đơn đến Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn và thông báo cho đương sự biết.

Mẫu đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục tái thẩm, giám đốc thẩm được ban hành kèm Thông tư này. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2013. Đối với những trường hợp đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực thi hành đến ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành mà Tòa án, Viện kiểm sát đã thụ lý, nhưng chưa giải quyết và đương sự không gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định của Tòa án; thì Tòa án, Viện kiểm sát thông báo cho đương sự yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này và áp dụng Thông tư liên tịch này để giải quyết.

%d bloggers like this: