Một số quy định, chính sách mới bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 11

Hình chỉ có tính chất minh họa (từ internet)

Hình chỉ có tính chất minh họa (từ internet)

Trong những ngày đầu tháng 11, một số quy định, chính sách mới bắt đầu có hiệu lực như sau:

1 – Lĩnh vực dân sự

Từ ngày 02/11/2013, quy định bỏ ghi tên cha mẹ trên CMND và rút ngắn thời gian giải quyết cấp CMND sẽ có hiệu lực.

Theo đó, thời hạn cấp khoảng 7 đến 15 ngày đối với thị xã, thành phố và 20 ngày đối với hải đảo, biên giới.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 106/2013/NĐ-CP . Đối với Chứng minh nhân dân đã được cấp theo Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

2 – Lĩnh vực vi phạm hành chính

Nghị định 109/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/11/2013, quy định xử phạt hành chính trong quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Theo đó, Giảm mức phạt về việc không niêm yết giá hoặc niêm yết không đúng quy định gây nhầm lẫn. Mức phạt tối đa trong lần vi phạm thứ hai là 500.000đ, giảm so với mức phạt quy định tại Nghị định 84/2011/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013 và thay thế Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và Chương V Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

3 – Lĩnh vực bất động sản

Từ ngày 05/11/2013, Thông tư 14/2013/TT-BXD hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước sẽ có hiệu lực.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn chứng minh điều kiện thu nhập thấp của đối tượng muốn thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Việc kê khai do người thuê, người thuê mua tự thực hiện và chịu trách nhiệm. Thời hạn hợp đồng thuê là 5 năm và hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 10 năm.

Thông tư này bãi bỏ các văn bản sau:

a) Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

b) Các quy định tại Chương II (gồm các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và Điều 10) và các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở sinh viên nêu tại Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, Phụ lục số 01a, 01b ban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BXD;

c) Các Điều 14, 15, 16, 17 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

4 – Lĩnh vực giáo dục

Thông tư 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, từ ngày 03/11/2013 chế độ phụ cấp thu giáo viên ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn sẽ được kéo dài thêm trong một số trường hợp.

Giáo viên đã hết hạn công tác ở vùng KTXH khó khăn mà chưa được luân chuyển về nơi ở, nơi làm việc cuối cùng thì vẫn được phụ cấp thu hút. Mức hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và thời hạn luân chuyển công tác được tính theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thôi hưởng phụ cấp từ tháng sau liền kề với thời gian luân chuyển.

Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này thay thế quy định tại Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và được dùng để áp dụng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

5 – Lĩnh vực tài chính nhà nước

Thông tư 129/2013/TT-BTC ngày 18/09/2013 quy định mới mức chi tối đa cho soạn thảo Điều ước quốc tế.

Theo đó, mức chi tối đa cho việc soạn thảo Điều ước quốc tế mới không quá 3 triệu đồng/ đề cương. Đối với Điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung và soạn thỏa thuận quốc tế mới không quá 2,5 triệu đồng/ đề cương. Mức tối đa cho việc sửa đổi, bổ sung thỏa thuận quốc tế không quá 2 triệu đồng/ đề cương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2013 thay thế Thông tư số 65/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế. Riêng năm 2013 các Bộ, ngành, địa phương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2013 đã được giao để thực hiện.

Nguyễn Văn Hiến

%d bloggers like this: