Qui định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 03/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 28/2012/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đó,tổ chức, cá nhân là người cư trú và tổ chức là người không cư trú có đủ các điều kiện: (a) đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; (b) nghĩa vụ bảo lãnh và giao dịch phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh là hợp pháp; (c) có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh thì sẽ được chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh. Cá nhân không cư trú tại Việt Nam không nằm trong đối tượng được bảo lãnh theo qui định tại Thông tư này.

Những trường hợp không được bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện giới hạn cấp theo Thông tư này bao gồm : (1) Những trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo lãnh; (2) Những trường hợp hạn chế bảo lãnh; (3) khi phát hành bảo lãnh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ quy định về giới hạn cấp tín dụng tại Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng.

Các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp cần sử dụng tiếng nước ngoài, các bên liên quan được thỏa thuận sử dụng thêm tiếng nước ngoài trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa văn bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì văn bản tiếng Việt là căn cứ pháp lý. Các bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh và các bên liên quan được thỏa thuận lựa chọn dụng tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế ban hành hoặc tập quán thương mại khác không trái với pháp luật của Việt Nam. Các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng, tòa án hoặc trọng tài nước ngoài để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

Việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bảo lãnh bằng ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân là người cư trú đối với nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh từ giao dịch hợp pháp bằng ngoại tệ.

Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh, cụ thể: (i) Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay; (ii) Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoặc dịch vụ đời sống; (iii) Nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; (iv) Nghĩa vụ khi tham gia dự thầu; (v) Nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhận và hoàn trả tiền ứng trước; (vi) Các nghĩa vụ hợp pháp khác do các bên thỏa thuận.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2012 và thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng. Các cam kết bảo lãnh ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt. Việc sửa đổi, bổ sung các cam kết nêu trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Advertisements
%d bloggers like this: