Quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 09/8/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo đó, NHNN lập Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành để quản lý tiền dự trữ phát hành và thực hiện nghiệp vụ phát hành tiền bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, nhu cầu tiền dự trữ phát hành, nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành. Quỹ dự trữ phát hành được quản lý ở các kho tiền trung ương và các kho tiền NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quỹ dự trữ phát hành bao gồm: Tiền mới in, đúc nhập từ các cơ sở in, đúc tiền; Tiền nhập từ Quỹ nghiệp vụ phát hành bao gồm các loại tiền thu hồi từ lưu thông, kể cả tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành. Quỹ nghiệp vụ phát hành được quản lý tại kho tiền sở giao dịch NHNN và các kho tiền NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Quỹ nghiệp vụ phát hành bao gồm: Tiền nhập từ Quỹ dự trữ phát hành; Tiền thu hồi từ lưu thông, kể cả tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành.

Qui định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2012. Các Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/9/2008 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành chế độ điều hòa tiền mặt, xuất nhập Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Advertisements
%d bloggers like this: