UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định mới sửa đổi qui định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 14/6/2012, UBNH thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị” ban hành kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Theo đó, các đối tượng thuộc diện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp  phải có mức thu nhập bình quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thư nhập thường xuyên theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Tiêu chí chấm điểm ưu tiên cho các đối tượng như sau: (1) Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945; người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa; thương binh, người hưởng chính sách như thương bình, thương binh loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81/5 trở lên; là mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng LLVTND, AHLĐ trong kháng chiến; thân nhân liệt sỹ hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được chấm 10 điểm; (2) anh hùng lao động thời kỳ đổi mới được chấm 10 điểm (3) thương binh, người hướng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khẳng năng lao động dưới 81%; bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%; thân nhật liệt sỹ; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81% được chấm 8 điểm (4) giáo sư; nhà giáo nhân dân; thầy thuốc nhân dân; nghệ sỹ nhân dân; người được khen thưởng Huân chương cao quí của Nhà nước; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được chấm 5 điểm; (5) phó giáo sư; nhà giáo ưu tú; thuầy thuốc ưu tú; nghiệ sỹ ưu tú; nghệ nhân; chiến sỹ thi đua Toàn quốc được chấm 4 điểm; (6) trong hộ có 02 CBCNVC có thâm niên công tác mỗi người trên 25 năm được chấm 2 điểm; (7) cán bộ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được chấm 1 điểm; (8) người lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước được chấm 0,5 điểm.

Chỉ nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà một lần duy nhất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đạt được các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2012.

%d bloggers like this: