Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày 16/5/2012, Liên Bộ Nội vụ – Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/5/2012 đối với các bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2012/NĐ-CP) tăng thêm 26,5% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4 năm 2012.

Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/5/2012 như sau: Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 1/5/2012 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4/2012 x 1,265, cụ thể: Mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 1.325.000 đồng/tháng; cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 1.277.000 đồng/tháng và đối với các chức danh còn lại là 1.172.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2012 và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06/5/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Các chế độ quy định tại Thông tư liên tịch được thực hiện kể từ ngày 1/5/2012.

Advertisements
%d bloggers like this: