Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Người thi tuyển viên chức sẽ phải thi 4 môn (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 12/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, thực hiện thi tuyển viên chức theo các môn: kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ và tin học văn phòng.

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung: gồm thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng. Môn thi này được tính hệ số 1. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Phần thi viết hoặc trắc nghiệm tính hệ số 1 và phần thi thực hành tính hệ số 2. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng. Đối với thi ngoại ngữ, thi 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc ít người, việc thi ngoại ngữ được thay thế bằng thi tiếng dân tộc ít người. Thi tin học văn phòng, sẽ thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Nghị định cũng quy định cụ thể việc xét tuyển viên chức với 2 nội dung: (1) xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; (2) kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nghị định này cũng qui định cụ thể các nội dung về quản lý, thôi việc, đào tạo, đền bù chi phí đào tạo đồi với công chức, viên chức nhà nước.

Nghị định này thay thế Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 116/2003/NĐ-CP.

Nghị định này thay thế các quy định: (1) Qui định về thôi việc, bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức qui định tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/9/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức; (2) Qui định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với viên chức tại Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ qui định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

Advertisements
%d bloggers like this: