Qui định mới của Chính phủ về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 26/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đủ các điều kiện: (1) Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định. Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá; (2) Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Đọc tiếp

Advertisements