Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Ngày 13/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Đọc tiếp

Advertisements

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Ngày 12/3/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 42/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Đọc tiếp