Hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào

Hình minh họa từ Internet

Ngày 02/3/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 36/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào.

Theo đó, (1) Áp dụng mức giảm 50% mức thuế suất đối với: Danh mục hàng hoá nhập khẩu được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt qui định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012 – 2014 (Biểu thuế suất ATIGA) ban hành kèm theo Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phụ lục I). Trường hợp hàng hoá qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này không thuộc Biểu thuế suất ATIGA thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi qui định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Biểu thuế suất MFN) ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính. Trường hợp mức thuế qui định tại Biểu thuế suất ATIGA cao hơn mức thuế qui định tại Biểu thuế suất MFN thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế qui định tại Biểu thuế suất MFN; (2) áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào không thuộc 02 Danh mục nêu tại (1) trên đây.

Điều kiện để hàng hoá nhập khẩu để được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% là: (i) thuộc hàng hóa nhập khẩu theo các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01/01/2012; (ii) hàng hoá được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ nước CHDCND Lào vào Việt Nam và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào cấp theo qui định; (iii) được thông quan qua các cửa khẩu hợp lệ theo qui định.

Các loại hàng hóa là thóc và gạo các loại; lá thuốc lá và cọng lá thuốc lá được áp dụng hạn ngạch thuế quan theo Bản Thoả thuận Việt – Lào 2012 sẽ được áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cộng hoà DCND Lào thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu nằm ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2012 thì phần vượt sẽ áp dụng mức thuế suất giảm 50% như qui định.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.

Advertisements
%d bloggers like this: