Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 02/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ  chỉ đạo các Bộ, ngành, các thành viên thị trường triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động và tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán (TTCK) để bảo đảm cho thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, lành mạnh, đồng bộ với thị trường tiền tệ, góp phần bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với các giải pháp tổng thể, dài hạn nhằm hoàn thiện thể chế, cấu trúc lại TTCK, nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường cả về chiều rộng và chiều sâu, để thị trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn có hiệu quả cho nền kinh tế. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhằm thu hút vốn đầu tư, đảm bảo giám sát chặt chẽ luồng vốn, xây dựng và thực hiện các biện pháp xử lý tình huống bất thường của luồng vốn, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính. Triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc TTCK sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nội dung bao gồm: Tái cấu trúc các Sở giao dịch chứng khoán theo hướng hợp nhất; tái cấu trúc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng; tái cấu trúc hàng hóa thị trường chứng khoán và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư. Chỉ đạo thực hiện nâng tiêu chuẩn niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định; đánh giá hiệu quả kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, tình hình thực hiện quản trị công ty và công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết.

Triển khai thực hiện tái cấu trúc danh mục trái phiếu Chính phủ theo hướng hoán đổi các loại trái phiếu đang lưu hành nhằm giảm số loại trái phiếu và tăng số lượng trái phiếu. Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường, các nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp, xây dựng cơ chế gắn kết giữa các nhà kinh doanh trái phiếu sơ cấp và thứ cấp; thực hiện việc đánh giá lại hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt, đề xuất và thực thi giải pháp hoàn thiện thị trường giao dịch trái phiếu trong quý II/2012. Xây dựng đề án thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (ngắn hạn và dài hạn) qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện trong năm 2012. Nghiên cứu xây dựng đề án quản lý tập trung tài khoản tiền giao dịch chứng khoán và tài khoản chứng khoán của người đầu tư để giám sát hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; điều hành chủ động, linh hoạt công cụ lãi suất, giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý phù hợp với xu hướng giảm của lạm phát và diễn biến kinh tế vĩ mô theo hướng tích cực; hỗ trợ TTCK phát triển bền vững.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành (01/3/2012).

Advertisements
%d bloggers like this: