Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày 21/2/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2012/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, một số mặt hàng xăng động cơ như RON 97 và cao hơn, có pha chì và không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì và không pha chì; xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực; dung môi trắng… có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi giảm từ 4% xuống còn 0%.
Mức thuế suất thuế nhập khẩu cũng được giảm từ 4% xuống còn 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên; nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC. Các mặt hàng nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác, các kerosine khác có mức thuế suất thuế nhập khẩu giảm từ 5% xuống còn 3%.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 21/2/2012 và thay thế Thông tư số 197/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

%d bloggers like this: