Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam

Hàng không Việt Nam (Ảnh từ Internet)

Ngày 15/02/2012, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 12/2012/QĐ-TTg về việc thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam được thực hiện chế độ tài chính đặc thù đối với các khoản chi đặc thù tính vào kinh phí giao tự chủ gồm: (1) Tiền lương bình quân được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ); (2) Thưởng an toàn hàng không mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ cho các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn hàng không; (3) Chi đặc thù tính vào kinh phí không tự chủ gồm: (a) Thuê giám sát viên bay làm việc thường xuyên tại Cục Hàng không Việt Nam; (b) Chi đào tạo, chi đoàn ra.

Nguồn kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù gồm: Ngân sách nhà nước cấp từ kinh phí chi quản lý hành chính; Nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không; nguồn phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay của các Cảng vụ Hàng không được để lại chi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có). Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Hàng không Việt Nam được chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2012.

%d bloggers like this: