Qui định mới về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 09/02/2012, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 10/2012/QĐ-TTg cvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc tiếp

Advertisements