Hàng hóa là vật liệu xây dựng sản xuất trong nước được miễn thuế khi xuất khẩu vào khu phi thuế quan để xây dựng….

Ngày 04/02/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Theo đó, hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước (xuất khẩu) vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan được miễn thuế xuất khẩu.

Điều kiện được miễn thuế là hàng hóa hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước (xuất khẩu) vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan phải được đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có khu phi thuế quan. Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý hải quan đối với một số tỉnh thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét quyết định giao Chi cục Hải quan quản lý hải quan đối với khu phi thuế quan thực hiện đăng ký danh mục hàng hoá miễn thuế đối với dự án xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu đó.

Trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra đối chiếu các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ với các hàng hóa có thuộc dạng được miễn thuế hay không để xác nhận hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Chậm nhất là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày kết thúc xuất khẩu hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan, người đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu miễn thuế phải quyết toán với cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục việc xuất khẩu và sử dụng hàng hoá xuất khẩu đã được miễn thuế xuất khẩu theo các nội dung: Số lượng hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế; Định mức tiêu hao hàng hóa xuất khẩu thực tế; Số lượng hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế đã sử dụng; Số lượng hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế đã sử dụng vào mục đích khác.

Thông tư này cóhiệu lực từ ngày 20/3/2012.

Advertisements
%d bloggers like this: