Sửa đổi, bổ sung một số qui định tại các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Ngày 01/02/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

Theo đó, việc đăng ký hộ tịch được sửa đổi như sau: Khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình 2 loại giấy tờ sau đây để kiểm tra: (1) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó; (2) Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

Ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp đăng ký hộ tịch tại nơi đăng ký hộ tịch thì người đăng ký hộ tịch có thể gửi hồ sơ đăng ký hộ tịch qua bưu điện. Trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ quy định nêu trên phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. Đối với những việc hộ tịch mà Nghị định 158/2005/NĐ-CP không quy định thời hạn giải quyết, thì được giải quyết ngay trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Các giấy tờ phải nộp và xuất trình khi thực hiện các việc hộ tịch được lập thành 1 bộ hồ sơ.

Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung qui định tại Điều 8 Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 về việc áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số. Theo đó, sau khi nhận được tờ khai đăng ký kết hôn, UBND cấp xã kiểm tra nếu các bên đã có đủ điều kiện kết hộ theo qui định thì thực hiện ngay việc đăng ký két hôn trong ngày làm việc đó, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì việc đăng ký được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày làm việc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày 01/4/2012.

%d bloggers like this: