Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

Ngày 17/01/2012, Tổng cục thuế đã ban hành văn bản số 230/TCT-TNCN về việc Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011.

Đọc tiếp

Advertisements

Sửa đổi, bổ sung một số qui định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

Ngày 02/02/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

Đọc tiếp

Sửa đổi, bổ sung một số qui định tại các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Ngày 01/02/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

Đọc tiếp