Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 16/01/2012, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 03/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-Thủ tướng Chính phủ.

Đọc tiếp

Qui định mức lệ phí mới đối với hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 05/01/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2012/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Đọc tiếp