Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá

Ngày 05/01/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

Theo đó, qui định mức thu phí đấu giá tài sản đã bán đấu giá thành công. Tài sản bán được của một cuộc đấu giá dưới 50 triệu đồng, mức thu bằng 5% giá trị tài sản bán được; Tài sản từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, mức thu là 2,5 triệu đồng cộng với 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu; Tài sản từ  trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng, mức thu là 16,75 triệu đồng cộng với 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ; Tài sản từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng, mức thu là 34,75 triệu đồng cộng với 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ; tài sản từ trên 20 tỷ đồng, mức thu là 49,75 triệu đồng cộng với 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ, nhưng tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá.

Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, trừ trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá theo quy định. Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống có mức thu là 50.000 đồng/hồ sơ; Tài sản từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng, mức thu là 100.000 đồng/hồ sơ; Tài sản từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức thu là 150.000 đồng/hồ sơ; Tài sản từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ; Tài sản trên 500 triệu đồng, mức thu là  500.000 đồng/hồ sơ. Tuỳ thuộc vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản áp dụng cho phù hợp nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Thông tư  này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2012.

%d bloggers like this: